WordPress database error: [Cannot add foreign key constraint]
CREATE TABLE `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES rxgzukfc_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Cannot add foreign key constraint]
CREATE TABLE `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES rxgzukfc_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Table 'pediatricpotential.rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules' doesn't exist]
SELECT `ips`.`ip` as `ip`, `ir`.id, `ir`.ip_ref, `ir`.cidr, `ir`.is_range, `ir`.offenses, `ir`.type, `ir`.label, `ir`.last_access_at, `ir`.blocked_at, `ir`.unblocked_at, `ir`.last_unblock_attempt_at, `ir`.expires_at, `ir`.updated_at, `ir`.created_at, `ir`.deleted_at FROM `rxgzukfc_icwp_wpsf_ip_rules` as `ir` INNER JOIN `rxgzukfc_icwp_wpsf_ips` as `ips` ON `ir`.ip_ref = `ips`.id WHERE (`ips`.ip=INET6_ATON('44.200.137.63') AND `ir`.`is_range`='0') OR (`ir`.`is_range`='1') ORDER BY `ir`.`created_at` DESC ;

ÇERÇEVENİN YAKLAŞIMI – Pediatric Potential

Çerçevenin Yaklaşımı

Kanıta dayalı ve kültürel açıdan duyarlı çocuk dostu sağlık hizmetlerinin en iyi uygulamalarını teşvik etme yaklaşımımızın kökleri, dünyanın dört bir yanındaki hastalar ve ailelerle çalışarak edinilen toplanan araştırmaların sonuçlarına ve onlarca yıllık uygulamalı deneyime dayanmaktadır. Pediatrik Hastaların Gelişimsel İhtiyaçlar Hiyerarşisi (PPHDN) © çerçevesi hastayla başa çıkmanın, daha karmaşık süreçleri destekleyen temel unsurlara sahip yapı taşları gibi desteklenebileceğini öne sürer.

PPHDN SEVİYESİ

PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR

decor

İlgili Beceri ve Hizmetler

Yatak, yemek, ilaç, fiziksel rahatlık, dinlendirici bir uyku için fırsatlar

Ebeveyn varlığı

Destek önlemleri

Çocukların küçük yetişkinler olmadığını kabul etme

Kurumsal Potansiyel

Ağrı yönetimi girişimlerinin yararları ile ilgili kaynaklar ve kanıtlar.

Ebeveyn varlığı ilkeleri/kuralları ve ebeveyn varlığının yararları ile ilgili kanıtların entegrasyonu.

Güvenli alan girişimleri, prosedür/tedavi odaları, konfor pozisyonların ve tedavi odalarının kullanımının yararlarına ilişkin kanıtlar.

Pediatrik hastalar için uygun olan araçlar ve kaynaklar (ör. çocuk bedenine uygun maske ve intravenöz boyutları).

İşbirilikçi Görevler

Ağrı yönetimi girişimleriyle ilgili kanıta dayalı eğitim sağlama fırsatlarının belirlenmesi (ör. farmakolojik ve farmakolojik olmayan).

Aile merkezli bakımı dahil etmek için misyon ve vizyonla ilgili olarak yönetim ile ortak çalışma, ebeveynlerin varlığı ve katılım uygulamaları ve faydaları konusunda personele eğitim sağlama.

Tedavi odalarının ve konforlu pozisyonların geliştirilmesini ve kullanılmasını desteklemek için kanıta dayalı eğitim ve araştırma sağlama.

Yetişkin kaynaklarından gelen tıbbi cihazların genelleştirilmesi ve bakımın çocuklara yönelik potansiyel olumsuz etkilerinin belirlenmesi.

PPHDN SEVİYESİ

ÇEVRESEL İHTİYAÇLAR

decor

İlgili Beceri ve Hizmetler

Olumlu, destekleyici ortam

Kültürel olarak duyarlı bakım ve bakıcılar

Gereksiz stresten uzak tesis

Kurumsal Potansiyel

Mevcut kültür ve kaynaklara dayalı çevresel tasarım desteği.

Tüm açıdan (ör. cinsiyet, ırk, din) çeşitliliği destekleyen misyon ve vizyon, politikalar ve kılavuzlar.

Hasta yaralanmasını en aza indirmek ve en iyi güvenlik girişimlerini modellemek için risk yönetimi stratejileri.

İşbirilikçi Görevler

Çevrenin etkisine ilişkin araştırma ve rehberlik sağlamak ve ulaşılabilir projeleri belirlemek (ör. tedavi odası, oyun odası).

Çeşitliliğin bakım sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin eğitim sağlamak.

Tedavi odaları ve konfor pozisyonlarının kullanımı ve geliştirilmesini desteklemek için kanıta dayalı eğitim ve araştırma ve gelişimsel destekleyici dilin hastanın korku deneyimi üzerine etkisine ilişkin eğitim sağlamak (ör. uslu durmazsan sana iğne yaparım).

PPHDN SEVİYESİ

BİLİŞSEL İHTİYAÇLAR

decor

İlgili Beceri ve Hizmetler

Hastalık ve tedaviler hakkında eğitim, prosedürler için hazırlık ve destek

Uygulanabilir kanıta dayalı uygulamaları yönlendirmek için kültürel açıdan duyarlı araştırmalar

Hastalara gelişimsel olarak uygun hizmetler sunmak için klinik olarak eğitimlı personel

Kurumsal Potansiyel

Kurumsal kültür değişimini teşvik etmek için psikososyal bakım vizyonunun geliştirilmesi.

Psikososyal araştırmayı destekleyici altyapı.

Uygun değerlendirme, eğitim, prosedür desteği sağlamak ve başa çıkma sonuçlarını güçlendirmek için kurum içinde psikososyal rolün geliştirilmesi ve uygulanması.

İşbirilikçi Görevler

Bilgi ve güçlendirme yoluyla hasta ile başa çıkılmasını en üst düzeye çıkarma teknikleri ile ilgili eğitim de dahil psikososyal bir görevli bulunmadığında personelin kullanabileceği kültürel açıdan duyarlı, hasta ve aile merkezli, somut eğitim araçlarının geliştirilmesi (ör. ödül çizelgeleri, bakım programları, seçim yapma ve etkileşimli öğrenme).

Kullanılabilir sonuç ölçümlerini tanımlamak için araştırma çalışması tasarımı ve analitik destek.

Pozisyon geliştirme ve iş tanımları gibi ilgili İnsan Kaynakları ilkeleri ve prosedürleri için bütçe oluşturma konusunda yardım.

PPHDN SEVİYESİ

SOSYAL İHTİYAÇLAR

decor

İlgili Beceri ve Hizmetler

Oyun alanlarının ve oyun fırsatlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi taahhüdü.

Ebeveyn ve aile varlığı ilkeleri/kuralları ve ebeveyn varlığının yararları ile ilgili kanıtların entegrasyonu.

Diğer hastalar ile bir oyun alanında, çok hastalı bir tedavi ortamında veya özel ziyaretçi etkinliği gibi sosyal katılım fırsatlarını kolaylaştırmak için kurum içinde psikososyal rolün geliştirilmesi ve uygulanması.

Kurumsal Potansiyel

Oyun alanlarının ve oyun fırsatlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi taahhüdü.

Ebeveyn ve aile varlığı ilkeleri/kuralları ve ebeveyn varlığının yararları ile ilgili kanıtların entegrasyonu.

Diğer hastalar ile bir oyun alanında, çok hastalı bir tedavi ortamında veya özel ziyaretçi etkinliği gibi sosyal katılım fırsatlarını kolaylaştırmak için kurum içinde psikososyal rolün geliştirilmesi ve uygulanması.

İşbirilikçi Görevler

Sosyal alanların geliştirilmesi için çevresel tasarım danışmanlığı, kültürel açıdan duyarlı terapötik ilişkilere ve mesleki sınırlara ilişkin eğitim.

Kültürel açıdan duyarlı hasta ve aile merkezli bakım uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak için yönetim ile ortak çalışma.

Uygun klinisyenleri sürdürmek için gerekli kaynakları ve rolleri yerine getirmek için gerekli araçları desteklemek için kurum ve toplum ortaklıklarının yetiştirilmesi.

PPHDN SEVİYESİ

KATILIMCI İHTİYAÇLARI

decor

İlgili Beceri ve Hizmetler

Sağlık seçenekleri ile ilgili tercihleri ​dile getirmek için gelişimsel olarak uygun eğitim ve bilgi

Topluluk desteği ve katılım

Veraset ihtiyaçları

Kurumsal Potansiyel

Psikososyal bakım ekibinin geliştirilmesi ve desteklenmesi taahhüdü.

En iyi sonuçları desteklemeyi amaçlayan ve hastalar ve aileler için çalışan topluluk kaynaklarını kullanma taahhüdü.

Kültürel ve dini inançları yansıtan palyatif bakım ve vefat ilgisi felsefesinin geliştirilmesi.

İşbirilikçi Görevler

Psikososyal bakım ekipleri üzerindeki olumlu etkinin göstergesi olan kanıtlar sunmak, psikososyal bakım ekibinin gelişimini desteklemek ve kapsamlı bakımın hasta sonuçları üzerindeki olumlu etkisine ilişkin kanıt ve en iyi uygulama bilgileri sunmak.

Uygun topluluk örgütleriyle ortaklığın tanımlanması ve kolaylaştırılması.

Veraset etkinlikleri, teknikler ve destek hizmetleri hakkında eğitim ve beceri eğitimi sağlamak.